Karin Filippo, Gewichtsconsulent, Loon op Zand, gezonde voeding, afvallen, Bewust en gezond genieten
Karin Filippo, Gewichtsconsulent, Loon op Zand, gezonde voeding, afvallen, Bewust en gezond genieten
Karin Filippo, Gewichtsconsulent, Loon op Zand, gezonde voeding, afvallen, Bewust en gezond genieten
Karin Filippo, Gewichtsconsulent, Loon op Zand, gezonde voeding, afvallen, Bewust en gezond genieten

Privacy Verklaring van Filippo Support en de handelsnamen die daaronder vallen.

Filippo Support, gevestigd aan de Weteringstraat 17, 5175CA te Loon op Zand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Filippo Support ofwel Karin Filippo
(waaronder Filippo Automotive Support / Bewust en Gezond genieten gewichtscoaching / Powerwalkingclub Loon op Zand / Mindful Walk Loon op Zand)

Weteringstraat 17
5175 CA Loon op Zand
06-21287612
Karin Filippo is te bereiken via praktijk@bewustengezondgenieten.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Filippo Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van u:

– gezondheidsgegevens voor het opstellen van een behandelplan
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via praktijk@bewustengezondgenieten.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Filippo Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Filippo Support verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Filippo Support neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filippo Support) tussen zit.

Filippo Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

  • Mollie, betalingssysteem. Voor het verwerken van betalingen.
  • Kikfit (via Kiksaus BV) voor Bewust en gezond genieten gewichtscoaching. Voor het aanmaken van een online account, bijhouden van meet- en weeggegevens en het maken van facturen die ook naar de zorgverzekering gestuurd kunnen worden door uzelf
  • Trainin voor Powerwalkingclub Loon op Zand en Mindful Walk Loon op Zand. Voor het aanmaken van een online account, het inplannen van Powerwalkinglessen en Mindful Walk cursussen en de betalingen daarvan.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Filippo Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
Bedrijfsgegevens i.v.m. zakelijke facturatie: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst)
Persoonsgegevens en personalia: maximaal 7 jaar in de financiële administratie.
Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: maximaal 1 jaar na afloop coaching. Daarna worden gegevens vernietigd.

Gegevens ingevuld via contactformulieren maximaal 6 maanden na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Filippo Support verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Filippo Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Filippo Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@bewustengezondgenieten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Filippo Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Filippo Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Filippo Support via praktijk@bewustengezondgenieten.nl.